Ogólne warunki

Artykuł 1 – Postanowienia ogólne
1.1 Niniejsze ogólne warunki stosują się dla wszystkich stosunków prawnych istniejących między Zweekhorst Tłumaczenia a zleceniodawcą i wyłączają możliwość stosowania ogólnych warunków zleceniodawcy, chyba że Zweekhorst Tłumaczenia wyraził na to pisemną zgodę.

Artykuł 2 – Oferty, zawieranie umowy
2.1 Wszystkie oferty i wyceny Zweekhorst Tłumaczenia nie są wiążące.
2.2 Oferty cenowe i uzgodnione terminy mogą w każdym przypadku zostać unieważnione, jeśli Zweekhorst Tłumaczenia przed ich określeniem nie otrzymał pełnego tekstu dokumentu. Umowa zostaje zawarta poprzez pisemne potwierdzenie akceptacji oferty Zweekhorst Tłumaczenia przez zleceniodawcę lub – jeśli nie złożono oferty – poprzez pisemne potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez Zweekhorst Tłumaczenia zlecenia.
2.3 Zweekhorst Tłumaczenia za swojego zleceniodawcę może uznać osobę, która złożyła Zweekhorst Tłumaczenia zlecenie wykonania usługi, chyba że ta osoba wyraźnie poinformowała, że działa na zlecenie, w imieniu i na rzecz osoby trzeciej oraz jeśli nazwisko i adres tej osoby trzeciej jednocześnie podane zostały do informacji Zweekhorst Tłumaczenia.

Artykuł 3 – Zmiana/wycofanie zlecenia
3.1 Jeżeli po zawarciu umowy zleceniodawca wprowadza znaczne zmiany w zleceniu, Zweekhorst Tłumaczenia ma prawo do zmiany terminu realizacji zlecenia, jak również zmiany wysokości opłaty.
3.2 Jeśli zlecenie zostanie wycofane przez zleceniodawcę, będzie on zobowiązany do uiszczenia zapłaty za już zrealizowaną części zlecenia, a także opłaty w oparciu o stawkę godzinową za wykonaną pracę związaną z poszukiwaniem informacji niezbędnych do realizacji pozostałej części zlecenia. W takim przypadku Zweekhorst Tłumaczenia udostępni zleceniodawcy zrealizowaną część zlecenia.
3.3 Jeśli Zweekhorst Tłumaczenia zarezerwował czas na wykonanie zlecenia i nie może wykorzystać tego czasu w innym sposób, zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia 50% opłaty za niewykonaną część zlecenia.

Artykuł 4 – Realizacja zleceń, poufność
4.1 Zweekhorst Tłumaczenia jest zobowiązany do wykonania zlecenia zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz do wykorzystania swojej profesjonalnej wiedzy w celu wykonania zleconej pracy.
4.2 Zweekhorst Tłumaczenia zachowa w ścisłej tajemnicy wszystkie informacje przekazane przez zleceniodawcę. Zweekhorst Tłumaczenia zobowiąże swoich pracowników do przestrzegania zasady poufności. Zweekhorst Tłumaczenia nie ponosi jednak odpowiedzialności za naruszenie zasady poufności przez osoby trzecie, jeśli może wykazać, że nie był w stanie zapobiec temu naruszeniu.
4.3 O ile w sposób wyraźny nie uzgodniono inaczej, Zweekhorst Tłumaczenia ma prawo do zlecenia (częściowego) wykonania zlecenia przez stronę trzecią, bez uszczerbku dla swojej odpowiedzialności za zachowanie poufności i właściwą realizację zlecenia. Zweekhorst Tłumaczenia zobowiąże osobę trzecią do zachowania poufności.
4.4 Zleceniodawca udostępni, o ile to możliwe, merytoryczne informacje dotyczące tłumaczonego tekstu, a także dokumentację i terminologię, jeśli są one dostępne. Przesyłanie ww. dokumentów odbywa się zawsze na koszt i ryzyko zleceniodawcy.

Artykuł 5 – Termin i czas dostarczenia
5.1 Uzgodniony termin dostarczenia zlecenia jest terminem docelowym, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej. W przypadku, gdy terminowa realizacja zlecenia nie jest możliwa, Zweekhorst Tłumaczenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym zleceniodawcę.
5.2 W przypadku, gdy przekroczenie uzgodnionego terminu realizacji zlecenia ma miejsce z winy zleceniobiorcy, zleceniodawca ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, jeżeli z uzasadnionych względów nie może dłużej oczekiwać na wykonanie zlecenia. W powyższym przypadku Zweekhorst Tłumaczenia nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
5.3 Dostarczenie wykonanego zlecenia uważa się za wykonane w momencie jego wysyłki.
5.4 Dostarczenie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za wykonane w momencie, gdy serwis potwierdził ich wysłanie.

Artykuł 6 – Honorarium i opłaty/płatności
6.1 Wysokość honorarium ustalana jest zasadniczo w oparciu o taryfę za słowo. W przypadku prac innych niż tłumaczenia, honorarium może być naliczane na podstawie stawki godzinowej. Oprócz honorarium, Zweekhorst Tłumaczenia może również obciążyć zleceniodawcę wszelkimi, z góry uzgodnionymi, kosztami, związanymi z realizacją zlecenia.
6.2 Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
6.3 Jeśli termin płatności opłaty został uzgodniony, opłata powinna zostać uiszczona w uzgodnionym terminie. We wszystkich innych przypadkach obowiązuje 30-dniowy termin płatności opłaty, zgodnie z europejską dyrektywą 2000/35/WE.
6.4 Wszystkie koszty sądowe i pozasądowe, w tym koszty prawnicze, komornicze i windykacyjne, ponosi zleceniodawca. Pozasądowe koszty windykacji naliczane są zgodnie z systemem stosowanym w orzecznictwie dotyczącym pozasądowych kosztów windykacji.
6.5 Zweekhorst Tłumaczenia ma prawo zażądać pełnej lub częściowej opłaty z góry i/lub (dodatkowych) zabezpieczeń w formie np. gwarancji bankowej, przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Jeśli zleceniodawca nie złoży zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie, Zweekhorst Tłumaczenia ma prawo wstrzymać realizację zlecenia na określony przez siebie termin i/lub rozwiązać umowę. W przypadku wstrzymania realizacji zlecenia i/lub rozwiązania umowy Zweekhorst Tłumaczenia zachowuje prawo do wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę.
6.6 Zweekhorst Tłumaczenia ma prawo przed rozpoczęciem realizacji zlecenia zażądać płatności za jego realizację w ratach. Jeżeli w takim przypadku zleceniodawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych zgodnie z art. 6.3, Zweekhorst Tłumaczenia ma prawo wstrzymać realizację zlecenia i/lub rozwiązać umowę. W przypadku wstrzymania realicaji zlecenia i/lub rozwiązania umowy Zweekhorst Tłumaczenia zachowuje prawo do wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę.
6.7 Jeżeli na otrzymanej od Zweekhorst Tłumaczenia fakturze znajduje się kwota, z którą zleceniodawca się nie zgadza, ma on prawo pisemnie odwołać się od tej kwoty, w terminie określonym w art. 6.3., podając uzasadnienie tego odwołania. Jeżeli postanowienia niniejszego artykułu nie zostaną dotrzymane, zleceniodawca traci prawo do odwołania się od wysokości lub treści faktury.

Artykuł 7 – Skargi i spory
7.1 Zleceniodawca jest zobowiązany piśmie poinformować Zweekhorst Tłumaczenia o wszelkich skargach dotyczących zrealizowanego zlecenia tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu dziesięciu dni roboczych od dostarczenia przez Zweekhorst Tłumaczenia zrealizowanego zlecenia. Złożenie skargi nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku zapłaty.
7.2 Jeśli skarga jest uzasadniona, Zweekhorst Tłumaczenia poprawi zrealizowane zlecenie lub zastąpi je nowym w rozsądnym terminie lub, jeśli Zweekhorst Tłumaczenia nie będzie w stanie zaspokoić wymagań zleceniodawcy odnośnie poprawy realizowanego zlecenia, udzieli rabatu.
7.3 Prawo zleceniodawcy do złożenia skargi wygasa, jeżeli zleceniodawca dokonał edycji zrealizowanego zlecenia lub zlecił jego edycję, a następnie dostarczył ją stronie trzeciej.

Artykuł 8 – Odpowiedzialność: zabezpieczenia
8.1 Zweekhorst Tłumaczenia odpowiada wyłącznie za szkody, które są bezpośrednią i możliwą do udowodnienia konsekwencją niepoprawnej realizacji zlecenia przez Zweekhorst Tłumaczenia. Zweekhorst Tłumaczenia nigdy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie inne formy szkód, takie jak straty ekonomiczne, szkody wynikające z opóźnienia i utratę zysku. Odpowiedzialność ta ogranicza się w każdym przypadku do kwoty równej wartości faktury za dane zlecenie, bez podatku VAT.
8.2 Niejednoznaczność tekstu do tłumaczenia zwalnia Zweekhorst Tłumaczenia z wszelkiej odpowiedzialności.
8.3 Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonanie oceny czy tekst przekazany do tłumaczenia lub jego tłumaczenie niesie ze sobą ryzyko naruszenia dóbr osobistych; zleceniodawca zabezpiecza Zweekhorst Tłumaczenia przed roszczeniami osób trzecich, mającymi związek ze szkodami wynikającymi z użytkowania otrzymanych dokumentów.
8.4 Zweekhorst Tłumaczenia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę dokumentów, informacji lub nośników danych udostępnionych w celu realizacji umowy. Zweekhorst Tłumaczenia nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające ze stosowania technologii informatycznych i nowoczesnych środków telekomunikacyjnych.
8.5 Zleceniodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Zweekhorst Tłumaczenia przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, w stosunku do których Zweekhorst Tłumaczenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności, niemniej jednak zostaje przez osoby trzecie do tej odpowiedzialności pociągnięty.

Artykuł 9 – Rozwiązanie umowy
9.1 Jeżeli zleceniodawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a także w przypadku bankructwa, upadłości lub likwidacji firmy zleceniodawcy, Zweekhorst Tłumaczenia ma prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części lub do wstrzymania realizacji umowy, bez obowiązku wypłaty odszkodowania. Następnie może zażądać natychmiastowej zapłaty należnej mu kwoty.
9.2 Jeżeli Zweekhorst Tłumaczenia nie może wypełniać swoich zobowiązań z powodu zaistniałych okoliczności, za które Zweekhorst Tłumaczenia nie ponosi odpowiedzialności, ma prawo rozwiązać umowę bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Do ww. okoliczności zalicza się, w każdym razie między innymi pożar, wypadek, chorobę, strajk, zamieszki, wojnę, ograniczenia transportu, środki rządowe lub inne okoliczności, na które Zweekhorst Tłumaczenia nie ma wpływu.

Artykuł 10 – Prawa autorskie
10.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, Zweekhorst Tłumaczenia zachowuje prawa autorskie do tłumaczeń i innych tekstów autorstwa Zweekhorst Tłumaczenia.
10.2 Zleceniodawca zabezpiecza Zweekhorst Tłumaczenia przed roszczeniami stron trzecich z tytułu domniemanego naruszenia własności, patentu, autorów lub innych praw własności intelektualnej w związku z realizacją umowy.

Artykuł 11 – Prawo właściwe
11.1 Do umowy zawartej między zleceniodawcą a Zweekhorst Tłumaczenia zastosowanie ma prawo holenderskie.
11.2 Wszelkie spory i roszczenia, w przypadku których nie osiągnięto polubownego rozwiązania zgodnie z art. 7, zostaną poddane wyłącznie rozstrzygnięciu właściwego sądu holenderskiego.
11.3 Ogólne warunki Zweekhorst Tłumaczenia zostały złożone w Izbie Handlowej Haaglanden i są również dostępne na naszej stronie internetowej: www.holenderskietlumaczenia.nl

Zweekhorst Tłumaczenia
Vrijenban 25, 2645 AT Delfgauw, Holandia

T: +31 6 10870330
E: info@holenderskietlumaczenia.nl

Region: Zuid-Holland Rotterdam | Delft | Haga

VAT: NL002295134B17
Izba Przem.-Handlowa Haga-Holandia: 27311703
IBAN: NL37INGB0658397621
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Wpis do rejestru tłumaczy (www.bureaubtv.nl)
Numer WBTV: 1978